VOL193女神陈嘉嘉Tiffany最新性感写真38P陈嘉嘉魅妍社

VOL193女神陈嘉嘉Tiffany最新性感写真38P陈嘉嘉魅妍社

一曰曲池以上为肘。夫人迎为足阳明之脉,不可以言于手,气口总手太阴而言,不可以分左右。

壮者之血气盛,其肌肉滑,气道通,营卫之行不失其常,故昼精而夜瞑;老者之气血衰,其肌肉枯,气道涩,五脏之气相抟,其营气衰少而卫气内伐,故昼不精,夜不瞑。五度,即前十度也。

此经起于目内,络脑,行头背,故其为病如此。其而散色泽者,当病溢饮。

肝高则上支贲切,胁为息贲;肝下则逼胃胁下空,胁下空则易受邪。如肺风疝、脾风疝之类,皆兼一风字,其必挟肝邪可知。

凡后足三阳经皆然。 手少阴经止于此,乃交小指外侧而接乎手太阳经也。

病伤脏气,必败真阴,察其本,即可知危在何日,故“别于阴者,知死生之期”。石者,脉来沉实,如石沉水之谓。

Leave a Reply